Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
Z uwagi na powyższe Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak informuje Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak, Konopnica 87B, 21-030 Motycz POLSKA, NIP: 7122339921, REGON: 432538601.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak, Konopnica 87B, 21-030 Motycz, e-mail: korwex@korwex.pl.
1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o koniczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
działań gospodarczych realizowanych przez Administratora
2.Prawnie uzasadnione działania gospodarcze realizowane przez Firmę polegają na
oferowaniu klientom produktów;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
4.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEiDG) lub w jakim zostały one udostępnione Administratorowi podczas zakładania konta
na internetowej platformie handlowej dostępnej pod adresem www.sklep.korwex.pl
5.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy/transakcji a także po jej zakończeniu w celach:
•      wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności •
•       podatkowych i rachunkowych
•       zapobiegania nadużyciom i oszustwom Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych w czasie trwania współpracy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Pani/Pan mogą wziąć udział - będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak zobowiązywania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem korwex@korwex.pl lub kontakt pisemny: Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak, Konopnica 87B, 21-030 Motycz;

© SolEx B2B